Algemene Voorwaarden Aandeelfunding

Aandeelfunding is een online Platform, waarop Aanbieders de aandelen aan Investeerders kunnen aanbieden. De website fungeert als een Platform waarop Partijen elkaar kunnen vinden. Aandeelfunding maakt het Platform enkel mogelijk.

Inhoudsopgave

Artikel 1- Definities
Artikel 2- Toepasselijkheid
Artikel 3- Registratie
Artikel 4- Verplichtingen Gebruiker
Artikel 5- Diensten
Artikel 6- Regelgeving en risico’s
Artikel 7- Prijzen
Artikel 8- Betaling
Artikel 9- Aansprakelijkheid
Artikel 10- Platform Aandeelfunding
Artikel 11- Looptijd en beëindiging
Artikel 12- Gegevens
Artikel 13- Intellectueel Eigendom
Artikel 14- Klachtenregeling
Artikel 15- Slotbepalingen

Artikel 1 – Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder de volgende begrippen:
Aanbieder: Een onderneming die aandelen aanbiedt op het Platform.
Aandeelfunding: Aandeelfunding is onderdeel van de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Dojo Business B.V. die statutair gevestigd is te Appelscha en kantoorhoudende te Appelscha aan de Kerkeveen 10 en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 65185374. Aandeelfunding biedt haar producten/diensten op afstand aan.

Aandeel: effect dat een deel van het kapitaal van een onderneming vertegenwoordigt.
Account: de toegang tot de persoonlijke pagina van Aandeelfunding op het Platform door middel van een eigen gebruikersnaam en wachtwoord.
Algemene Voorwaarden: de in dit document benoemde Algemene Voorwaarden van Aandeelfunding.
Doelbedrag: het door Aanbieder beoogde op te halen geldbedrag.
Factuur: rekening of nota voor de verrichte diensten.
Gebruiker: de Aanbieder of Investeerder.
Investeerder: de natuurlijke of rechtspersoon die op het Platform geïnteresseerd is in de aangeboden Aandelen/Projecten.
Investering: het door een Investeerder aankopen van een Aandeel in de onderneming van Aanbieder.
Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Aanbieder en Investeerder ten aanzien van het doen van een investering of de Overeenkomst tussen Aanbieder en Aandeelfunding.
Periode: de Periode waarop het Project zichtbaar en actief is op het Platform.
Platform: de website www.aandeelfunding.nl.
Privacy Reglement: reglement, gebaseerd op de Wet bescherming persoonsgegevens, te vinden op www.aandeelfunding.nl.
Project: het door de Aanbieder opgezette Project dat op het Platform van Aandeelfunding zichtbaar is.
Projectplan: een document die het Project van de Aanbieder omschrijft.
Richtlijnen: documenten die instructies geven voor de Projectplannen die bij Aandeelfunding dient te worden ingediend.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen Aandeelfunding en Aanbieder, voor zover niet van deze voorwaarden schriftelijk en uitdrukkelijk is afgeweken.

Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing tussen Aandeelfunding en Investeerder.

Artikel 3 – Registratie
Om gebruik te kunnen maken van het Platform dient Gebruiker zich te registreren. Het registreren gebeurt kosteloos en vereist dat Gebruiker akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden en het Privacy Reglement, die te vinden zijn op de website www.aandeelfunding.nl.

Tijdens het registratieproces dient Gebruiker de gevraagde informatie te verstrekken.
Aanbieder dient een Projectplan te verstrekken aan Aandeelfunding voordat Aandeelfunding het Project op het Online Platform kan plaatsen.

Aanbieder dient een onderneming te zijn die geregistreerd staat bij de Kamer van Koophandel of een natuurlijk persoon die bevoegd is te handelen in naam van de onderneming van Aanbieder, om zich te registreren op Aandeelfunding.

Investeerder dient tenminste 18 jaar oud en handelingsbekwaam te zijn om contractuele verbintenissen aan te gaan.

De Gebruiker is verantwoordelijk voor het zorgvuldig veiligstellen van zijn/ haar identificatiegegevens. De Gebruiker is aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van deze informatie door derden en voor de schade die als gevolg van een schending van deze verplichting wordt veroorzaakt.

Aandeelfunding heeft het recht om het Account van de Aanbieder en Investeerder te blokkeren indien sprake is van enig gebruik dat in strijd is met de openbare orde en goede zeden, dan wel in strijd met deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 4 – Verplichtingen Gebruiker
Gebruiker verplicht zich met zorgvuldigheid gebruik te maken van het Platform overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving en deze Algemene Voorwaarden. De gebruiker verplicht zich ook het Platform niet op een zodanige wijze te gebruiken dat daardoor schade ontstaat voor Aandeelfunding, voor andere Gebruikers of voor derden.
Gebruiker zal bij akkoord van deze Algemene Voorwaarden voldoen aan:
Het Platform te voorzien van correcte, accurate en volledige informatie.
Het niet verspreiden via het Platform van software, data, virussen, codes of hardware of andere producten die schaden kunnen toebrengen aan het Platform.
Het niet gebruik te maken van een valse identiteit.
Het niet wijzigen of beschadigen van het Platform.

Artikel 5- Diensten
Voor het opzetten van een Project waarbij Aandelen worden aangeboden dient Aanbieder de gevraagde informatie aan Aandeelfunding te overhandigen. Indien Aanbieder zich niet houdt aan de verplichtingen dan is Aandeelfunding gerechtigd om het Project te weigeren op het Platform.

Wanneer Aandeelfunding al de gevraagde informatie heeft ontvangen, voert zij een interne procedure uit waarbij de aanvraag wordt behandeld. Indien het Project wordt afgewezen kan de Aanbieder op het Platform geregistreerd blijven om op een later moment alsnog een nieuw Project in dienen. Indien het Project wordt toegelaten op het Platform, wordt het Project gepubliceerd. Wanneer het Project is goedgekeurd en de Factuur is betaald wordt het Project gepubliceerd op het Platform.

De Investeerder kan via het Platform in contact komen met de Aanbieder voor een eventuele Investering in Aandelen. De communicatie over de Investering gaat rechtstreeks en niet via het Platform.

Aandeelfunding staat buiten het sluiten van een Overeenkomst tussen Aanbieder en Investeerder. Het Platform dient enkel en alleen als ontmoetingsplaats en er rust geen verdere aansprakelijkheid op Aandeelfunding en haar Platform bij de Overeenkomst tussen Aanbieder en Investeerder.

Artikel 6- Regelgeving en risico’s
Aandeelfunding heeft geen ontheffing voor het bemiddelen in opvorderbare gelden van het Autoriteit Financiële Markten (AFM) nodig aangezien Aandeelfunding niet bemiddeld in de aandelenovereenkomsten tussen Aanbieder en Investeerder. Aandeelfunding biedt enkel en alleen een Platform waarop Aanbieder en Investeerder elkaar kunnen vinden. Zowel Aanbieder als Investeerder is zich van bovenstaande bewust.

Investeerder is zich ervan bewust dat investeren in ondernemingen risicovol is.
Investeerder is zich ervan bewust dat wanneer meer dan 5% van het totale nominale aandelenkapitaal van Aanbieder in bezit komt van Investeerder, de Investeerder valt onder de aanmerkelijk belangregeling of deelnemingsvrijstelling. Dit heeft gevolgen voor de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting van de Investeerder.

Zowel Aanbieder als Investeerder is zich ervan bewust dat Aandeelfunding geen beleggings- of investeringsadvies geeft. De Projecten op het Platform worden weergegeven zonder aanbevelingen van de zijde van Aandeelfunding. De Investeerder maakt zelf de beoordeling en beslissing rondom een Investering, al dan niet met behulp van een eigen adviseur, met betrekking tot Investering in het Project.

Artikel 7- Prijzen
Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

In afwijking van lid 1 kan de Aandeelfunding zijn producten en/of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Dit wordt vermeld bij het aanbod van de producten en/of diensten.

Prijsverhogingen binnen drie maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn alleen toegestaan wanneer dit wettelijk bepaald is.

Prijsverhogen vanaf drie maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn alleen toegestaan wanneer dit wettelijk bepaald is of wanneer de Aanbieder de bevoegdheid heeft de Overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
De Aanbieder betaald enkel eenmalige plaatsingskosten van het Project op het Platform. De prijzen om het Project aan te bieden op het Platform zijn gebaseerd op een vast bedrag per Periode.

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is Aandeelfunding niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Alle bedragen genoemd in bovenstaande zijn bedragen exclusief omzetbelasting.

Artikel 8- Betaling
De in Artikel 7 lid 5 benoemde prijzen dienen vooraf door Aanbieder aan Aandeelfunding betaald te worden. De factuur wordt na goedkeuring door Aandeelfunding van het Project verstuurd naar het opgegeven e-mailadres.

Betaling door Aanbieder aan Aandeelfunding dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij beide partijen vooraf anders zijn overeengekomen.

Indien Aanbieder in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de gebruiker van rechtswege in verzuim. Aanbieder is de wettelijke rente die op dat moment geldt verplicht aan Aandeelfunding. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Aanbieder in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. De buitenrechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van €40, -. Als Aandeelfunding aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren om de vordering geïncasseerd te krijgen, komen ook deze kosten voor vergoeding in aanmerking;

In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Aanbieder zijn de vorderingen van Aandeelfunding op de Aanbieder onmiddellijk opeisbaar.

De betalingsvoorwaarden van Aandeelfunding zijn van toepassing verklaard en door de Aanbieder geaccepteerd tijdens het Registratieproces op het Platform.

Na versturing van de Factuur door Aandeelfunding is de Overeenkomst tussen Aandeelfunding en Aanbieder tot stand gekomen en na betaling zal Aandeelfunding het Project beschikbaar stellen op het Platform.

Bij het niet-tijdige en/of niet-volledige betaling van Aanbieder aan Aandeelfunding is Aandeelfunding gerechtigd om het Project te weigeren van plaatsing op het Platform.
De betaling voor de Investering door Investeerder aan Aanbieder geschiedt niet via het Platform maar dient onderling tussen de partijen te worden geregeld.

Alle betalingen door de Aanbieders dienen te geschieden vanaf een bankrekening die op naam van de Aanbieder staat (zoals opgegeven tijdens het Registratieproces) en wordt aangehouden bij een bank die is gevestigd in Nederland.

Artikel 9- Aansprakelijkheid
Aandeelfunding verplicht zich veiligheidsmaatregelen te nemen als gevolg waarvan de vertrouwelijkheid en veiligheid van het Platform worden gewaarborgd. Aandeelfunding doet dit met grote zorgvuldigheid maar kan niet garanderen dat er geen virussen op het Platform aanwezig zullen zijn. Aandeelfunding is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door de aanwezigheid van virussen.

Aandeelfunding besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op het Platform. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter niet worden voorkomen. Aandeelfunding is, tenzij sprake is van opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Aandeelfunding of door de Aanbieders.

De op het Platform geplaatste teksten aangaande de Projecten geven alleen de mening van de Aanbieders zelf weer en niet die van Aandeelfunding. Aandeelfunding heeft enkel een faciliterende rol tussen Investeerder en Aanbieder. Aandeelfunding geeft echter geen enkel oordeel over de kans van slagen van enig Project en de risico’s verbonden aan het doen van een Investering in een Project. Aandeelfunding is hiervoor, tenzij sprake is van opzet of grove schuld, op geen enkele wijze aansprakelijk en een beslissing tot het doen van een Investering in Aandelen is dan ook volledig voor rekening en risico van de Investeerder.
Aandeelfunding is niet aansprakelijk voor niet nagekomen afspraken tussen Investeerder en Aanbieder die via het Platform zijn besproken. Investeerder en Aanbieder zijn zelf aansprakelijk voor het juist opstellen van een Overeenkomst tussen Investeerder en Aanbieder en de daarbij horende verplichtingen. Aandeelfunding staat buiten deze Overeenkomst.

Aandeelfunding is alleen aansprakelijk voor die schade die door de Gebruiker wordt geleden als gevolg van het gebruik van het Platform wanneer de schade wordt veroorzaakt door opzet of grove schuld van Aandeelfunding. Aandeelfunding is niet aansprakelijk voor indirecte schade waaronder in ieder geval begrepen gederfde winst, gemiste besparingen, afgenomen goodwill, schade door bedrijfsstilstand, schade als gevolg van aanspraken van derden, verlies van gegevens en gevolgschade. Zowel Aanbieder als Investeerder weet en accepteert dat het gebruik van het Platform voor zijn eigen risico en verantwoordelijkheid is.
Als Aandeelfunding aansprakelijk is, is hun aansprakelijkheid beperkt tot € 500,00 per Gebruiker.

Artikel 10- Platform Aandeelfunding
Het Platform is bedoeld om communicatie tussen Investeerder en Aanbieder mogelijk te maken. Aandeelfunding maakt dit enkel mogelijk om het Platform aan te bieden. De communicatie gebeurt rechtstreeks tussen de Aanbieder en Investeerder en wordt niet aangeboden op het Platform.

Het Platform mag uitsluitend voor rechtmatige doeleinden worden gebruikt. Het Platform mag niet worden gebruikt voor het plaatsen of verspreiden van materiaal dat inbreuk maakt op rechten van derden of onrechtmatig is jegens derden. Het is Gebruiker niet toegestaan de belangen van Aandeelfunding of derden te schaden middels het Platform.

Aandeelfunding is gerechtigd nadere voorwaarden te stellen alvorens een Gebruiker (verder) gebruik kan maken van het Platform, daartoe gehouden is op grond van toepasselijke wet- en regelgeving. Aandeelfunding heeft het recht om te allen tijde het Project van Aanbieder te weigeren op haar Platform.

Aandeelfunding streeft ernaar de meest actuele informatie te plaatsen op Platform. Het kan echter voorkomen dat het een aantal dagen (maximaal 14 werkdagen) duurt voordat de meest actuele informatie daadwerkelijk geplaatst wordt.

Aandeelfunding is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking, het Platform (al dan niet tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien dat in haar opvatting noodzakelijk is, bijvoorbeeld in kader van het redelijkerwijs benodigde onderhoud.
Aandeelfunding is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking, procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen op het Platform aan te brengen.

Aandeelfunding is te allen tijde gerechtigd om de functionaliteiten ten behoeve van de Gebruikers op het Platform te wijzigen of op te schorten.

Aandeelfunding kan niet garanderen dat Investeerders daadwerkelijk een Investering doen in een Project op het Platform.

Artikel 11- Looptijd en beëindiging
De Overeenkomst tussen Aandeelfunding en Aanbieder wordt aangegaan voor een bepaalde tijd zoals door Aanbieder in het Registratieproces wordt gekozen. Hierbij kiest de Aanbieder ook het Doelbedrag voor deze Periode.

Indien een Project niet het Doelbedrag haalt in de door Aanbieder gekozen Periode, kan Aanbieder ervoor kiezen de Periode te verlengen. Aandeelfunding hanteert een minimale plaatsing Periode van 3 maanden en een maximale plaatsing Periode van 12 maanden. Deze 12 maanden is de maximale Periode dat aaneen lopend Aandelen mogen worden uitgegeven door een onderneming zoals aangegeven door de wet Wft. Wanneer de 12 maanden Periode is bereikt wordt het Project automatisch stopgezet. De Investeringen die tot dat moment zijn gedaan worden onderling tussen de Aanbieder en Investeerder doorgevoerd.

Wanneer het door Aanbieder gekozen Doelbedrag wordt behaald doordat Investeerders genoeg Investeringen in de Aandelen hebben gedaan, zal het Project van het Platform worden aangemerkt als “Volledig gefinancierd” door Aandeelfunding. Het Project zal op het Platform zichtbaar blijven totdat Aandeelfunding genoodzaakt is om het Project te verwijderen.

Artikel 12- Gegevens
Aandeelfunding verwerkt in het kader van het Platform persoonsgegevens. Deze verwerking van persoonsgegevens wordt gedaan in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens, zoals nader omschreven in het Privacy Reglement die beschikbaar is op de website www.aandeelfunding.nl. Het Privacy Reglement vormt een integraal onderdeel van de Algemene Voorwaarden. Door acceptatie van de Algemene Voorwaarden wordt het Privacy Reglement eveneens geaccepteerd.

Voor zover de gegevens die Gebruiker door middel van het Platform heeft ingevoerd persoonsgegevens bevatten, zal Aandeelfunding deze persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Privacy Reglement. De gegevens die Gebruiker door middel van het Platform heeft ingevoerd worden opgeslagen in een Cloud-omgeving binnen Europa die onder beheer staat van een door Aandeelfunding ingeschakelde derde.

Gebruiker blijft te allen tijde eigenaar van de door haar ingevoerde gegevens.
Voor zover Aandeelfunding met gebruikmaking van het Platform persoonsgegevens verwerkt, is Aandeelfunding daarvoor de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Gebruiker staat ervoor in dat hij de persoonsgegevens rechtmatig verwerkt. Aandeelfunding zal de persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de Privacy Reglement, in opdracht van Gebruiker en in overeenstemming met de instructies van Gebruiker of voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst. Gebruiker vrijwaart Aandeelfunding voor alle aanspraken van derden en/of Gebruikers die jegens Aandeelfunding mochten worden ingesteld wegens schending van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en/of andere wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

Gebruiker dient zelf regelmatig via het Platform een back-up te maken van alle gegevens die via het Platform zijn ingevoerd. Aandeelfunding is in geen enkel geval aansprakelijk voor de kosten van verminkte of verloren gegane gegevens en evenmin voor schade of gederfde winsten van Gebruiker.

Tot drie maanden na het einde van de Overeenkomst kan Gebruiker Aandeelfunding verzoeken om de Overeenkomst te her activeren vanaf het moment dat de eerste betaling is ontvangen.

Gebruiker dient zelf zorg te dragen voor een adequate naleving van toepasselijke wettelijke bewaartermijnen. De verplichting voor Gebruiker ziet op de administratie en de daarbij behorende gegevens die via het Platform zijn ingevoerd. Aandeelfunding zal de gegevens volgens de wettelijk overeenkomstige termijnen bewaren.

Artikel 13- Intellectueel Eigendom
De website van Aandeelfunding en het Platform zijn auteursrechtelijk beschermd. Aandeelfunding is houder van deze rechten, met uitzondering van de rechten ten aanzien van de gegevens die daar door Aanbieders met betrekking tot de Projecten zijn geplaatst. Het is niet toegestaan de gegevens op de website te verveelvoudigen of openbaar te maken.

Artikel 14- Klachtenregeling
Klachten kunnen door Gebruiker per e-mail worden doorgegeven via klantenservice@aandeelfunding.nl . Binnen vijf werkdagen zal een reactie volgen waarin de vervolgstappen worden vermeld. Aandeelfunding zal zich vervolgens inspannen de klacht zo spoedig mogelijk af te handelen.

Artikel 15- Slotbepalingen
Aandeelfunding is gerechtigd de inhoud van het Platform te allen tijde te wijzigen of te verwijderen zonder daarover voorafgaande mededeling te doen.

Aandeelfunding is gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden tussentijds te wijzigen.
Op de Overeenkomst tussen de Aanbieder en Aandeelfunding is het Nederlands Recht van toepassing.

Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de Aandeelfunding is gevestigd;

Het in lid 4 bepaalde laat onverlet de mogelijkheid van Aandeelfunding om een geschil voor te leggen aan de Raad voor Geschillen en/of de procesgang van klachtrecht te volgen.

Sluit Menu