Privacy Policy

Aandeelfunding (hierna ook wel ‘wij’ of ‘ons’) streeft er naar een platform van hoge kwaliteit aan te bieden waarbij betrouwbaarheid een belangrijke factor is. Respect voor de privacy van onze gebruikers en een zorgvuldige omgang met bijbehorende persoonsgegevens is een belangrijk onderdeel van de betrouwbaarheid van onze onderneming. Met deze privacy- en cookieverklaring willen wij dan ook transparant zijn richting onze gebruikers over de wijze waarop wij, als verantwoordelijke, omgaan met de verwerking van persoonsgegevens van onze gebruikers (zowel de Investeerder als de Aanbieder). In deze privacy- en cookieverklaring wordt de wijze nader toegelicht, waarbij voorop staat dat Aandeelfunding de wettelijke privacyregels , zoals de ‘Wet bescherming persoonsgegevens’ en de ‘Telecommunicatiewet’ zal naleven. Deze privacy- en cookieverklaring is enkel van toepassing op het platform en de website van Aandeelfunding.

Aandeelfunding, gevestigd aan Kerkeveen 10 8426 JJ Appelscha, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Aandeelfunding
Onderdeel van Dojo Business B.V.
Kerkeveen 10
8426 JJ Appelscha

E-mailadres: klantenservice@aandeelfunding.nl
KVK nummer: 65185374
www.aandeelfunding.nl
088-2056255

Marten Visser is de Functionaris Gegevensbescherming van Aandeelfunding. Hij is te bereiken via klantenservice@aandeelfunding.nl

Aandeelfunding.nl

Aandeelfunding is een platform waarbij de aanbieder van aandelen en de potentiële investeerder samen komen. Op dit platform kunnen investeerders en aanbieders van aandelen elkaars contactgegevens vinden waardoor bijkomstige kosten voor een derde partij niet nodig zijn. In deze communicatie kunnen de aanbieder van de aandelen en de investeerder overeenkomen om aandelen te verhandelen. De overeenkomst tussen de aanbieder van aandelen en de investeerder komt tot stand zonder bemiddeling van Aandeelfunding, wij bieden enkel het platform om elkaar te vinden.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Aandeelfunding verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer
 • Bedrijfsgegevens van aanbieder, hieronder valt: bedrijfsnaam en KVK nummer

Deze persoonsgegevens worden door de gebruiker zelf ingevuld en/of bijgevoegd. De gegevens die zijn ingevuld zijn zichtbaar op het account die voor de gebruiker is aangemaakt en op het administratie account van Aandeelfunding. De bedrijfsgegevens van de gebruiker worden door gebruiker zelf ingevuld.

Wij zullen niet meer persoonsgegevens verzamelen dan redelijkerwijs nodig is om de producten te laten maken en diensten uit te kunnen voeren en/of voor de in deze privacy- en cookieverklaring beschreven doeleinden.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via klantenservice@aandeelfunding.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
De verwerking van persoonsgegevens door Aandeelfunding is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
Aandeelfunding verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het verwerken van de persoonsgegevens door Aandeelfunding heeft een aantal doelen:
 • Het mogelijk maken om als aanbieder of investeerder gebruik te maken van het platform van Aandeelfunding.
 • Het kunnen identificeren van een onderneming als aanbieder en daarbij de bevoegdheid van de aanbieder om aandelen uit te geven.
 • Om de toelatingsprocedure uit te voeren.
 • Het optimaliseren van de klantenservice.

Ter optimalisatie van het platform worden verder statische gegevens verzameld en gebruikt.
De verkregen persoonsgegevens worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden. Verder worden de verkregen persoonsgegevens enkel gebruikt voor interne doeleinden en worden de door u ingevulde gegevens verwerkt op het platform.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Aandeelfunding bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor alle persoonsgegevens hanteren wij een bewaartermijn van maximaal 3 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Aandeelfunding verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Aandeelfunding blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

De verkregen persoonsgegevens worden niet beschikbaar gesteld aan derden, met uitzondering van:

 • Aan door ons ingeschakelde derden in het kader van optimalisatie van het platform.
 • Aan bepaalde instanties en autoriteiten wanneer er een wettelijke plicht bestaat voor het verstrekken van persoonsgegevens;
 • Aan derden waarvoor voorafgaande toestemming door u als gebruiker is ontvangen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Aandeelfunding gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.

Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Veiligheid

Aandeelfunding zal de persoonsgegevens die zijn opgegeven met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen. Hiervoor zullen zowel organisatorische als technische maatregelen voor getroffen worden ter beveiliging van de persoonsgegevens. Hiermee wordt misbruik, verlies of wijziging van de persoonsgegevens voorkomen. De beveiliging werkt via de zogenoemde Secure Socket Layer (SSL) technologie. Hierdoor worden de opgegeven gegevens versleuteld en kunnen onbevoegden niet bij de door u ingevulde gegevens. Wanneer bij een uitzondering de gegevens worden verstrekt aan derden (zie kopje: ‘Delen van Persoonsgegevens met Derden’), eisen wij dezelfde zorgvuldigheid van deze partijen. Het misbruik maken van onze website en betaalmethoden wordt gemeld aan de betreffende autoriteiten.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via klantenservice@aandeelfunding.nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Aandeelfunding en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar klantenservice@aandeelfunding.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Aandeelfunding wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigen van de privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen om de conformiteit met de geldende en toepasselijke wet- en regelgeving te waarborgen.

Sluit Menu